skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fluorescent liquid pyrene derivative-in-water microemulsions

Hollamby, M. J. ; Danks, A. E. ; Schnepp, Z. ; Rogers, S. E. ; Hart, S. R. ; Nakanishi, T.

Chemical Communications, 2016, Vol.52(46), pp.7344-7347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c6cc01517d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...