skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis of the rare disaccharide nigerose by structure-based design of a phosphorylase mutant with altered regioselectivity

Kraus, M. ; Grl, J. ; Timm, M. ; Seibel, J.

Chemical Communications, 2016, Vol.52(25), pp.4625-4627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c6cc00934d

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...