skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Graphene oxideTiO 2 composite as a novel adsorbent for the preconcentration of heavy metals and rare earth elements in environmental samples followed by on-line inductively coupled plasma optical emission spectrometry detection

Zhang, Yanan ; Zhong, Cheng ; Zhang, Qiangying ; Chen, Beibei ; He, Man ; Hu, Bin

RSC Advances, 2014, Vol.5(8), pp.5996-6005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c4ra13333a

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...