skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An energetic evaluation of dissolution corrosion capabilities of liquid metals on iron surface

Xu, Yichun ; Song, Chi ; Zhang, Yange ; Liu, C. S. ; Pan, B. C. ; Wang, Zhiguang

Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, Vol.16(31), pp.16837-16845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c4cp01224k

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...