skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The first bridged lanthanide carbene complex formed through reduction of carbodiimide by diamine-bis(phenolate) ytterbium( ii ) complex and its reactivity to phenylisocyanate

Du, Zhu ; Zhou, Hui ; Yao, Haisheng ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Chemical Communications, 2011, Vol.47(12), pp.3595-3597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c0cc04504g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...