skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Iridium and phosphine promoted C–F bond activation: the C–S cross-coupling of aryl fluorides with diaryl disulfides to synthesize thioethers

Li, Liang ; Miao, Hongyan ; Ding, Yuqiang

Tetrahedron Letters, 18 November 2015, Vol.56(46), pp.6405-6408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.09.133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...