skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Going nuclear: gene family evolution and vertebrate phylogeny reconciled

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2002, Vol.269(1500), pp.1555-1561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; DOI: 10.1098/rspb.2002.2074

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...