skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

AUTOMATIC EMOTION INDUCTION AND ASSESSMENT FRAMEWORK Enhancing User Interfaces by Interperting Users Multimodal Biosignals

Jorge Teixeira ; Vasco Vinhas ; Luís Paulo Reis ; Eugénio C. Oliveira

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...