skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Specific determinants of intrinsic work motivation, emotional exhaustion and turnover intention: A multisample longitudinal study

Bakker A. B.

Journal of Occupational and Organizational Psychology, December 2003, Vol.76(4), pp.427-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-1798

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...