skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of SNP loci and candidate genes related to four important fatty acid composition in Brassica napus using genome wide association study

Zhu, Qianglong ; King, Graham J ; Liu, Xingyue ; Shan, Nan ; Borpatragohain, Priyakshee ; Baten, Abdul ; Wang, Putao ; Luo, Sha ; Zhou, Qinghong; Li, Maoteng (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221578 ; PMCID: 6707581 ; PMID: 31442274

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...