skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large-scale, dynamin-like motions of the human guanylate binding protein 1 revealed by multi-resolution simulations

Barz, Bogdan ; Loschwitz, Jennifer ; Strodel, Birgit; Kasson, Peter M (editor)

PLoS Computational Biology, 2019, Vol.15(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007193 ; PMCID: 6797221 ; PMID: 31589600

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...