skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Baculovirus entire ORF1629 is not essential for viral replication

Gwak, Won Seok ; Lee, See Nae ; Choi, Jae Bang ; Kim, Hyun Soo ; Han, Beom Ku ; Bae, Sung Min ; Je, Yeon Ho ; Woo, Soo Dong; Giovanetti, Marta (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221594 ; PMCID: 6706055 ; PMID: 31437242

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...