skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intrinsically disordered proteins and structured proteins with intrinsically disordered regions have different functional roles in the cell

Deiana, Antonio ; Forcelloni, Sergio ; Porrello, Alessandro ; Giansanti, Andrea; Permyakov, Eugene A. (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0217889 ; PMCID: 6699704 ; PMID: 31425549

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...