skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased triacylglycerol - Fatty acid substrate cycling in human skeletal muscle cells exposed to eicosapentaenoic acid

Løvsletten, Nils G ; Bakke, Siril S ; Kase, Eili T ; Ouwens, D. Margriet ; Thoresen, G. Hege ; Rustan, Arild C; Loor, Juan J. (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0208048 ; PMCID: 6264501 ; PMID: 30496314

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...