skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein abundances can distinguish between naturally-occurring and laboratory strains of Yersinia pestis , the causative agent of plague

Merkley, Eric D ; Sego, Landon H ; Lin, Andy ; Leiser, Owen P ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Adkins, Joshua N ; Keim, Paul S ; Wagner, David M ; Kreuzer, Helen W; Hakami, Ramin M. (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183478 ; PMCID: 5576697 ; PMID: 28854255

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...