skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complex metallic alloys as new materials for additive manufacturing

Kenzari, Samuel ; Bonina, David ; Marie Dubois, Jean ; Fournée, Vincent

Science and Technology of Advanced Materials, 2014, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-6996 ; E-ISSN: 1878-5514 ; DOI: 10.1088/1468-6996/15/2/024802 ; PMCID: 5090412 ; PMID: 27877661

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...