skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Stigma of Suicide Survivorship and Related Consequences—A Systematic Review

Hanschmidt, Franz ; Lehnig, Franziska ; Riedel-Heller, Steffi G ; Kersting, Anette; van Wouwe, Jacobus (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0162688 ; PMCID: 5033475 ; PMID: 27657887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...