skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Guidewire-Induced coronary perforation successfully treated with subcutaneous fat embolisation: A simple technique available to all.(Report)

George, Sudhakar ; Cotton, James ; Wrigley, Ben

Catheterization and Cardiovascular Interventions, Dec 1, 2015, Vol.86(7), p.1186(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1522-1946

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...