skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Postural Sway and Gaze Can Track the Complex Motion of a Visual Target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia; Kapoula, Zoi (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828 ; PMCID: 4361653 ; PMID: 25774508

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...