skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The multifractal nature of Boltzmann processes

Xu, Liping

Stochastic Processes and their Applications, August 2016, Vol.126(8), pp.2181-2210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4149 ; E-ISSN: 1879-209X ; DOI: 10.1016/j.spa.2016.01.008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...