skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emergence of Small-World Anatomical Networks in Self-Organizing Clustered Neuronal Cultures

De Santos-Sierra, Daniel ; Sendiña-Nadal, Irene ; Leyva, Inmaculada ; Almendral, Juan A ; Anava, Sarit ; Ayali, Amir ; Papo, David ; Boccaletti, Stefano; Perc, Matjaž (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085828 ; PMCID: 3904852 ; PMID: 24489675

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...