skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Practical solutions to challenges in research ethics proceedings of Bangalore conference

Speers, Marjorie A ; Bairy, Laxminarayana K

Perspectives in Clinical Research, 2013, Vol.4(4), p.227-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2229-3485 ; E-ISSN: 2229-5488 ; DOI: 10.4103/2229-3485.120172 ; PMCID: 3835967 ; PMID: 24312891

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...