skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The missing graphical user interface for genomics

Schatz, Michael C

Genome Biology, 2010, Vol.11(8), p.128-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906 ; E-ISSN: 1465-6914 ; DOI: 10.1186/gb-2010-11-8-128 ; PMCID: 2945776 ; PMID: 20804568

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...