skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SNP-RFLPing 2: an updated and integrated PCR-RFLP tool for SNP genotyping

Chang, Hsueh-Wei ; Cheng, Yu-Huei ; Chuang, Li-Yeh ; Yang, Cheng-Hong

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.173-173 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-173 ; PMCID: 2858040 ; PMID: 20377871

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...