skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway

Claussen Bjørgulf ; De Leo Diego ; Dieserud Gudrun ; Johannessen Håkon A ; Zahl Per-Henrik

BMC Public Health, 01 February 2011, Vol.11(1), p.81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-81

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...