skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Activity of ethanolic extracts leaves of Machaerium floribundum against acne-inducing bacteria, and their cytoprotective and antioxidant effects on fibroblast/Actividad del extracto etanólico de las hojas de Machaerium floribundum contra bacterias que...

Díaz, Lorena ; De Montijo, Soumi ; Medina, Ana ; Meléndez, Pablo ; Laurence, Vian ; Marti- Mestres, Gilberte

Revista Peruana de Biologia, Aug 2011, pp.153-158

ISSN: 15610837 ; E-ISSN: 17279933

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...