skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Value and risk in business-to-business e-banking

Faroughian, Frank ; Kalafatis, Stavros ; Ledden, Lesley ; Samouel, Phillip ; Tsogas, Markos

Industrial Marketing Management, Jan 2012, Vol.41(1), p.68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...