skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

POSEBNOSTI PREVAJANJA STROKOVNEGA JEZIKA DIPLOMACIJE: PRIMER DUNAJSKE KONVENCIJE O DIPLOMATSKIH ODNOSIH

Udovic, Bostjan ; Zigon, Tanja ; Moe, Marija

Slavisticna Revija, Jul-Sep 2011, Vol.59(3), pp.269-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03506894 ; E-ISSN: 18557570

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...