skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems

Araújo, Luciano ; Malkowski, Simon ; Braghetto, Kelly ; Passos-Bueno, Maria ; Zatz, Mayana ; Pu, Calton ; Ferreira, João

BMC Genomics, 2011, Vol.12(Suppl 4), p.S13 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2164-12-S4-S13

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...