skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distinct Counting With a Self-Learning Bitmap

Chen, Aiyou ; Cao, Jin ; Shepp, Larry ; Nguyen, Tuan

Journal of the American Statistical Association, Sep 2011, Vol.106(495), p.879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01621459 ; E-ISSN: 1537274X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...