skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-tag and multi-owner RFID ownership transfer in supply chains

Kapoor, Gaurav ; Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

Decision Support Systems, Dec 2011, Vol.52(1), p.258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01679236

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...