skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are there control processes, and (if so) can they be studied?

Wylie, Glenn ; Sumowski, James ; Murray, Micah

Psychological Research, Nov 2011, Vol.75(6), pp.535-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; DOI: 10.1007/s00426-011-0354-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...