skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

More Than Adopters: Competing Influences in the Interlocking Directorate

Connelly, Brian ; Johnson, Jonathan ; Tihanyi, Laszlo ; Ellstrand, Alan

Organization Science, May/Jun 2011, pp.688-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...