skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists

Ross, C ; Terras, M ; Warwick, C ; Welsh, A

Journal of Documentation, 2011, Vol.67(2), pp.214-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/00220411111109449

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...