skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Energy Efficient Backoff Hierarchical Clustering Algorithms for Multi-Hop Wireless Sensor Networks

Wang, Jun ; Cao, Yong-Tao ; Xie, Jun-Yuan ; Chen, Shi-Fu

Journal of Computer Science and Technology, Mar 2011, Vol.26(2), pp.283-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-011-9435-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...