skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding the physical environment of work and employee behavior: An affective events perspective

Ashkanasy, Neal ; Ayoko, Oluremi ; Jehn, Karen

Journal of Organizational Behavior, Nov 2014, Vol.35(8), p.1169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.1973

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...