skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptation to a direction-dependent visuomotor gain in the young and elderly

Hegele, Mathias ; Heuer, Herbert

Psychological Research, Jan 2010, Vol.74(1), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; DOI: 10.1007/s00426-008-0221-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...