skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biomedical Computing and VISUALIZATION SOFTWARE ENVIRONMENTS

Johnson, Chris ; Macleod, Rob ; Parker, Steven ; Weinstein, David

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2004, pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029528

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...