skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biochemical Conversion and Microbial Community in Response to Ternary pH Buffer System during Anaerobic Digestion of Swine Manure

Meng, Xiaoshan ; Zhang, Yuxiu ; Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Wang, Rui ; Yu, Dawei ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Energies, Nov 2018, Vol.11(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19961073 ; DOI: 10.3390/en11112991

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...