skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Applicability of the unified theory of acceptance and use of technology in music streaming services for young users

Herrero, Eliane

REMark, Jan-Mar 2019, Vol.18(1), pp.147-162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184 ; DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...