skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aligning studies of information seeking and use with domain analysis

Palmer, Carole

Journal of the American Society for Information Science, Oct 1999, pp.1139-1140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...