skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive query expansion: A user-based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis

Journal of the American Society for Information Science, Sep 2000, Vol.51(11), p.989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1002>3.0.CO;2-B

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...