skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Not of woman born: representations of caesarean birth in Medieval and Renaissance culture

Blumenfeld-Kosinski, Renate ; Gibson, Joan;

Canadian Woman Studies, Winter, 1993, Vol.13(2), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0713-3235

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...