skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Meiosis Initiates In The Fetal Ovary Of Mice Lacking All Retinoic Acid Receptor Isotypes

Vernet, Nadege ; Manuel, Mark ; Condrea, Diana ; Feret, Betty ; Klopfenstein, Muriel ; Alunni, Violaine ; Teletin, Marius ; Ghyselinck, Norbert; Ghyselinck, Norbert (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Jul 26, 2019

DOI: 10.1101/716498

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...