skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Job design in the context of the job market

Osterman, Paul

Journal of Organizational Behavior, Feb 2010, Vol.31(2/3), p.401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.639

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...