skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Service quality delivery through Web sites: A critical review of extant knowledge

Zeithaml, Valarie ; Parasuraman, A ; Malhotra, Arvind

Journal of the Academy of Marketing Science, Fall 2002, Vol.30(4), p.362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; E-ISSN: 15527824

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...