skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Multi-Agent System to Support Location-Based Group Decision Making in Mobile Teams

Lee, H ; Buckland, M ; Shepherdson, J

BT Technology Journal, Jan 2003, Vol.21(1), pp.105-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; E-ISSN: 15731995 ; DOI: 10.1023/A:1022416613660

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...