skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Defect-induced ultimately fast volume phonon-polaritons in the wurtzite Zn0.74Mg0.26Se mixed crystal

Dicko, H ; Pagès, O ; Shoker, M ; Firszt, F ; Strzałkowski, K ; Maillard, A ; Polian, A ; Battie, Y ; Broch, L ; Postnikov, A ; Paszkowicz, W

Scientific Reports (Nature Publisher Group), May 2019, Vol.9, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-44273-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...