skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cardiac rehabilitation: impact of graded exercise in the recovery period following myocardial infarction

White, Simon

Research Reports in Clinical Cardiology, 2013, Vol.4, pp.115-124 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1179-8475 ; DOI: 10.2147/RRCC.S30955

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...