skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Optimal Distribution of Pollution Rights in the Presence of Political Distortions

Yu-Bong, Lai

Environmental and Resource Economics, Mar 2007, Vol.36(3), p.367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09246460 ; DOI: 10.1007/s10640-006-9020-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...